‘Mükemmel’ Halkla İlişkiler

Sürekli değişen ve sınırsız olan insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumlar nasıl etkin bir halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmeleri gerektiğini ve nasıl bir strateji izleyerek hareket etmeleri gerektiğini iyi bilmeli ve bunları bir standart haline getirip yol haritalarını çizmeleri gerekmektedir. Bu standartları oluştururken kurumların pusulası olabilecek nitelikte dört önemli hatta sahip mükemmel halkla ilişkiler prensiplerini çalışmalarına entegre etmelidirler.

Bu dört hattan ilki mükemmel halkla ilişkilerin stratejik olması gerektiğidir.  Planlama, yönetme ve değerlendirme stratejik halkla ilişkilerin bir iletişim faaliyeti olduğunu göstermektedir. Mükemmele ulaşmak için halkla ilişkiler departmanının fark yaratmaya kurum içinden başlaması gerekmektedir.

Kurum içinde halkla ilişkiler müdürü organizasyon içindeki en güçlü müdürlerden biri olmalı veya en güçlü müdürlere erişimi kolay olmalıdır. Halkla ilişkiler departmanı kurum içinde alınacak kararlarda bu sürece bütün departmanları dahil etmelidir. Hem organizasyon içinde çalışanların hem de dış hedef kitlelerin görüşlerini almalı bunları diğer departmanların müdürlerine sunmalıdır. Aynı zamanda üretici, tedarikçi firmalar ve iş ortaklarıyla uzun soluklu iletişim kurmak ve yapılan iletişim programlarının hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için formel ve informel metodlar kullanmak stratejik halkla ilişkilerin kilit noktasıdır.

Stratejik yönetim doğrultusunda bilgilerin öncelikle kurumun çalışanlarına daha sonra dış paydaşlara iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi mükemmeli yakalamanın önemli adımlarından biri olan stratejik halkla ilişkilerin önemli unsurlarını oluşturur.

Mükemmel halkla ilişkilerin ikinci hattını ise iki yönlü ve simetrik olması oluşturur. İletişimdeki simetri prensibi hem organizasyonu hem de hedef kitlelerini tatmin edecek uzun soluklu iletişim kurmada önemli bir rol oynayan iletişim stratejisini ifade etmektedir. İki yönlü simetrik modelde hedef kitleden alınan feedback ler değerlendirilir ve bu doğrultuda mesaj yeniden düzenlenir ve iletilir.

satranc

İletilen mesajlar sonucunda alınan geri bildirimler organizasyonun üretim sürecine dahil edilmesiyle müşteri tatmininin artması yönünde pozitif yönde etki eder ve hedef kitlenin organizasyon tarafından ciddiye alındığını ve dinlendiğini hissetmesi organizasyona müşteri sadakatini elde etmesi açısından önemli bir avantaj sağlar.

Halkla ilişkilerin simetrik modeli iki yönlü ve anlamaya dayalı bir iletişim modeli olduğundan sosyal sorumluluk kavramıyla tutarlı olan tek model olma özelliğini de taşımaktadır. Kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı kurduğu iletişim sonucunda organizasyonun gerçekleştirmiş olduğu bir sosyal sorumluluk projesi hedef kitlenin fikir ve değerlerine ne kadar önem verildiğinin önemli bir göstergesidir. Bu noktada fark yaratmış firmalar kendilerine değer verildiğini, önemsendiğini hisseden hedef kitlelerinin zihinlerinde hem olumlu bir marka imajı edinmeleri açısından hem de onların sadakatini kazanmaları açısından mükemmel halkla ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan bu etik modelin organizasyonları daha fazla sosyal sorumluluk sahibi olmaya itmektedir.

Bir diğer mükemmel halkla ilişkiler unsuru ise çeşitlilik esasıdır.  Halkla ilişkiler departmanı farklı ırk, cinsiyet ve kültürel geçmişe sahip insanları bünyesinde toplamalıdır. Çünkü departmandaki bu çeşitlilik organizasyonu daha verimli ve etkili projeler üretmesi açısından hem de farklı hedef kitlelere uygulanacak projeler açısından üretilecek fikirlerin sayısını artıracaktır. Organizasyon içinde çalışan farklı kültürden insanların birbirlerini etkilemesi etkin bir halkla ilişkiler faaliyeti sağlamaktadır.

strateji

Mükemmel halkla ilişkiler departmanları uzmanlarını erkekler kadar kadınların da üst düzey yönetici oldukları bir sistem içerisinde ve farklı kültürden insanlardan seçerek çalıştırır.

Mükemmel halkla ilişkilerin son hattını oluşturan unsur ise küresel olmasıdır. Küreselleşmeyle birlikte klasik sınırların ortadan kalkması çok uluslu şirketler ve yerel şirketlerin zorlu piyasa şartlarında ayakta kalabilmesi için müşteri odaklı stratejiler geliştirmek durumundadırlar.
Bunun için halkla ilişkiler profesyonellerinin çok kültürlü ve küresel bir bakış açısına sahip olmasının yanı sıra rakip firmalar arasından sıyrılmak için proaktif stratejiler izlemek temel prensipleri arasında olmalıdır.

Ülkelerin sahip olduğu farklı değerler, kültürler ve inançlar yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında farklı bakış açılarıyla bakmayı zorunlu hale getirmektedir. Ufak bir örnekten yola çıkarsak batı Avrupa’da kırmızı renk tehlike ve öfkeyi simgelerken Çin’de neşe, kutlama ve şans gibi anlamlara gelmektedir.

Sonuç itibariyle gerçekleştirilecek bir halkla ilişkiler projesi stratejik, simetrik, çeşitlilik ve küresel boyutuyla ele alındığında mükemmeli yakalayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.